boy in blue T-shirt

Barnardo's Cymru

Ein cymorth i deuluoedd ledled Cymru

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, mae Barnardo’s Cymru yn parhau i gefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd agored i niwed sydd ein hangen yn awr yn fwy nag erioed.

Mae un o bob tri phlentyn yn y DU yn byw mewn tlodi erbyn hyn ac ers dechrau’r pandemig, rydym wedi cefnogi teuluoedd ledled Cymru gyda chyngor a chymorth sy’n amrywio o dalebau bwyd i ddyfeisiau digidol i ganiatáu i blant gwblhau eu gwaith ysgol gartref.

Mae ein gwasanaethau iechyd meddwl a llesiant wedi dod yn arbennig o bwysig. Mae llawer o’n gwasanaethau nawr yn darparu cymorth ar-lein a dros y ffôn i sicrhau ein bod bob amser yno, hyd yn oed pan fydd cynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn heriol.

Rydym wedi lansio llinellau cymorth newydd, gan gynnwys un ar gyfer ffoaduriaid o Wcrain, a chyngor ar-lein i gefnogi rhieni drwy ein gwasanaeth rhithiol, Gofod Teulu Barnardo’s, ac athrawon drwy Gymuned Addysg Barnardo’s.

Helpu plant yng Nghymru am dros ganrif

Barnardo's worker with young people baking bread

Rydyn ni’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc agored i niwed, teuluoedd a chymunedau ledled Cymru, gan eu helpu i greu dyfodol gwell.

Ein nod yw cyrraedd y plant mwyaf difreintiedig yn y wlad er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau mewn bywyd ac yn gallu cyrraedd ei botensial yn llawn. 

Mae Barnardo's Cymru yn credu bod pob plentyn yn haeddu plentyndod hapus ac iach, waeth pwy ydyw neu beth yw ei brofiadau.

Rydyn ni’n darparu amryw o wasanaethau ledled Cymru. Dysgwch fwy am ein gwaith gyda’r canlynol:

Os ydych chi’n byw yng Nghymru ac yn awyddus i faethu plentyn, gallwn ni helpu. Rydym yn gwasanaethu pob ardal yng Nghymru gan gynnwys Caerdydd, Casnewydd, Abertawe. Rhagor o wybodaeth.

Yma yng Ngwasanaeth Mabwysiadu a Maethu Barnardo's Cymru, gallwn siarad â chi am y broses fabwysiadu ac ateb eich holl gwestiynau. Mwy o wybodaeth neu cysylltwch â ni.

Uned polisi a dylanwadu Barnardo's Cymru

Yn ogystal â darparu cymorth uniongyrchol drwy ein gwasanaethau, ein nod yw dylanwadu ar bolisi ac ymarfer er mwyn i blant a phobl ifanc agored i niwed a theuluoedd yng Nghymru allu arfer eu hawliau a chyflawni eu potensial.

Mae ein gwaith polisi yn canolbwyntio ar geisio sicrhau’r cymorth a’r canlyniadau gorau posibl i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Rydym yn gweithio’n agos i lywio a dylanwadu ar waith Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac awdurdodau lleol.

Mae ein gwaith yn ceisio cynyddu lleisiau plant a phobl ifanc, a chyfrannu at welliannau mewn polisïau a deddfwriaeth sy’n effeithio ar eu bywydau. Mae’n seiliedig ar ein gwaith uniongyrchol gyda phobl ifanc ac rydyn ni’n aml yn defnyddio dulliau ansoddol creadigol i sicrhau eu bod yn gallu cymryd rhan mewn modd ystyrlon.

Rydym yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a Senedd Cymru i hyrwyddo hawliau a chymorth i blant a phobl ifanc.

Gwybod mwy

  • Partneriaethau yng Nghymru

    Dysgu am ein partneriaeth â Chyngor Dinas Casnewydd

  • Swyddi yng Nghymru

    Dod o hyd i swydd gyda Barnardo's Cymru

  • Newyddion yng Nghymru

    Darllen y datganiadau i’r wasg diweddaraf

Contact information for Barnardo's Cymru

Phone number