Ein cefnogaeth i deuluoedd drwy Covid-19

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, mae Barnardo’s Cymru yn parhau i gefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd agored i niwed sydd ein hangen yn awr yn fwy nag erioed.

Rydyn ni wedi meddwl am ffyrdd arloesol o ddarparu gwasanaethau ar-lein a dros y ffôn i sicrhau eu bod yn cael yr help sydd ei angen arnynt tra byddwn hefyd yn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Yn ogystal â hyn, rydyn ni wedi ymateb yn uniongyrchol i heriau Covid-19 drwy lansio gwasanaeth Gweld, Gwrando, Ymateb sy’n darparu cymorth therapiwtig gan gynnwys cwnsela a chyngor ymarferol.

Gall unrhyw deulu yng Nghymru y mae Covid-19 a’r cyfyngiadau cysylltiedig yn effeithio arnynt, ac sy’n chwilio am gymorth ac arweiniad yn wyneb hyn i gyd, hunangyfeirio drwy ffonio: 0800 157 7015 neu drwy fynd i’r wefan: https://www.barnardos.org.uk/see-hear-respond-wales

Rydyn ni hefyd wedi lansio llinell gymorth Boloh ar gyfer plant o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd ethnig eraill. Y rhif cyswllt yw 0800 151 2605 neu ewch i https://helpline.barnardos.org.uk/

Diolch yn fawr i’n holl bartneriaid, awdurdodau lleol ac eraill am ein helpu i barhau â’n gwaith. Os ydych chi mewn sefyllfa i allu helpu, gallwch roi arian yma.

Helpu plant yng Nghymru am dros ganrif

Rydyn ni’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc agored i niwed, teuluoedd a chymunedau ledled Cymru, gan eu helpu i greu dyfodol gwell.

Barnardo's worker with young people baking bread

Ein nod yw cyrraedd y plant mwyaf difreintiedig yn y wlad er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau mewn bywyd ac yn gallu cyrraedd ei botensial yn llawn.  

Mae Barnardo's Cymru yn credu bod pob plentyn yn haeddu plentyndod hapus ac iach, waeth pwy ydyw neu beth yw ei brofiadau.

Rydyn ni’n darparu amryw o wasanaethau ledled Cymru. Dysgwch fwy am ein gwaith gyda:

Uned polisi ac ymchwil Barnardo's Cymru

Yn ogystal â darparu cymorth uniongyrchol drwy ein gwasanaethau, ein nod yw dylanwadu ar bolisi ac ymarfer er mwyn i blant a phobl ifanc agored i niwed a theuluoedd yng Nghymru allu arfer eu hawliau a chyflawni eu potensial.

Mae ein gwaith ymchwil yn ceisio rhoi llais i blant er mwyn cyfrannu at wella polisïau sy’n effeithio ar eu bywyd. Mae’n seiliedig ar ein gwaith uniongyrchol gyda phobl ifanc ac rydyn ni’n aml yn defnyddio dulliau ansoddol creadigol i sicrhau eu bod yn gallu cymryd rhan mewn modd ystyrlon.

Rydyn ni wedyn yn defnyddio’r gwaith ymchwil hwn i ymgyrchu ar lefel Llywodraeth Cymru ac awdurdod lleol.

  Gwybod mwy

  • Partneriaethau yng Nghymru

   Dysgu am ein partneriaeth â Chyngor Dinas Casnewydd

  • Swyddi yng Nghymru

   Dod o hyd i swydd gyda Barnardo's Cymru

  • Newyddion yng Nghymru

   Darllen y datganiadau i’r wasg diweddaraf

  Contact information