Mae Gweld, Clywed, Ymateb Cymru yma i helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd i ymdopi ag argyfwng Covid-19.

Mewn ymateb i COVID-19, mae gennym nifer o ffyrdd o gynnig cymorth i chi os ydych chi’n byw yng Nghymru:

 • Atgyfeiriad cyfrinachol ar-lein
 • Llinell gymorth am ddim (0800 157 7015)
 • Hwb cymorth sy’n cynnig cyngor a gwybodaeth

Dywedwch ychydig wrthym amdanoch chi eich hun

Mae ein ffurflenni atgyfeirio ar-lein isod wedi’u llunio i chi siarad am nifer o bethau:

 • pryderon (neu deimladau eraill) am fyw gyda chyfyngiadau COVID a’r cyfyngiadau symud
 • bod yn yr ysgol
 • cymorth gyda theimlo’n ynysig
 • cymorth gyda phethau penodol fel y rheini sydd â phroblemau iechyd neu anableddau
 • perthynas â rhieni a theulu  
 • straen neu broblemau ariannol
 • cadw’n ddiogel ac yn iach yn ystod covid
 • defnyddio dulliau cyfathrebu a chyfryngau ar-lein yn ddiogel

Gall gweithwyr proffesiynol hefyd gyflwyno atgyfeiriad drwy ein ffurflen broffesiynol, ddiogel isod.

Canolfan gymorth

Mae ein canolfan gymorth yn lle i rieni, gofalwyr a phobl ifanc gael gafael ar amrywiaeth o ddeunyddiau, adnoddau a llawer mwy i helpu i ddelio â rhai o’r heriau a ddaeth yn sgil y pandemig.

 • Brain icon

  Lles emosiynol

  Mae’r Is-hwb Iechyd Meddwl yn cynnwys llawer o adnoddau defnyddiol i’ch helpu chi i flaenoriaethu eich iechyd meddwl chi a iechyd meddwl eich plant.

 • Icon of house

  Cefnogi teuluoedd

  Yn yr Is-hwb Cefnogi Teuluoedd fe welwch amrywiaeth o adnoddau, offer, fideos a mwy yn canolbwyntio ar gefnogi eich teulu yn ystod y pandemig.

 • Icon of globe

  Bywyd ar-lein

  Gwyddom fod helpu plant i ddefnyddio’r rhyngrwyd yn gallu bod yn destun pryder mawr i lawer o rieni a gofalwyr. Mae’r Is-hwb Bywyd Ar-lein yn cynnwys canllawiau ac adnoddau i’ch helpu i siarad â’ch plentyn.

 • Icon of backpack

  Yn ôl i’r ysgol

  Yn yr is-hwb yn ôl i’r ysgol, fe welwch amrywiaeth o adnoddau, offer, fideos a mwy i’ch helpu i gefnogi taith eich plentyn yn ôl i’r ysgol.

 • Icon of book

  Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd

  Mae’r Is-Hwb AAAA yn cynnwys gwybodaeth ac adnoddau ar gyfer plant ag anghenion cymhleth, megis plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig ac anabledd.

 • Icon of person

  Gofalwyr ifanc

  Yn yr Is-Hwb Gofalwyr Ifanc fe welwch amrywiaeth o adnoddau, offer a fideos i’ch cefnogi chi fel gofalwr ifanc sy’n delio â phwysau cynyddol yn ystod y pandemig.

Pa fathau o adnoddau fydd ar gael yma?

Byddwch yn gallu dod o hyd i lawer o adnoddau defnyddiol, o erthyglau i becynnau cymorth, podlediadau i animeiddiadau, a llawer mwy.

Rydw i’n weithiwr proffesiynol, alla i gael gafael ar yr adnoddau?

Gallwch, mae’r Hwb Gweld, Clywed ac Ymateb yn fan rhyngweithiol lle gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o ddeunyddiau i gyfeirio defnyddwyr gwasanaeth atynt.

Dolenni Cymraeg defnyddiol eraill sy’n rhoi cyngor am COVID:

Mae’r Samariaid yn cynnig cyngor a chefnogaeth gyfrinachol ac maent hefyd yn cynnig gwasanaeth yn Gymraeg, neu ffoniwch 116 124

Meic yw’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 mlwydd oed yng Nghymru. O gael gwybod beth sy'n digwydd yn eich hardal leol i helpu i ddelio â sefyllfa anodd, ewch i'w gwefan neu ffoniwch 08088023456

Mae gan Lywodraeth Cymru wybodaeth am gyfnodau clo COVID, cyfyngiadau, Tracio ac Olrhain ayb. Mae ganddynt hefyd safle lle gall teuluoedd gael cymorth

Iechyd Cyhoeddus Cymru - mae ganddynt yr wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa yng Nghymru a llawer o ddolenni at sefydliadau eraill a all helpu

Cymorth a Chyngor Meddygol y GIG - mae ganddynt wybodaeth megis symptomau a sut i gael prawf y gallwch fynd ati.

Shelter Cymru - mae ganddynt wasanaethau cynghori ariannol y gallwch ymweld â nhw

LGBT Cymru - mae ganddynt wybodaeth os ydych chi’n LGBTQ neu eisiau cyngor neu gefnogaeth arbenigol. Gallwch gysylltu â gwasanaeth y llinell gymorth ar eu gwefan neu ffonio 08009804021

Os ydych chi’n profi cam-drin domestig neu drais rhywiol neu os ydych chi’n poeni am rywun ewch i wefan llinell gymorth Llywodraeth Cymru neu ffoniwch nhw ar 08088010800 

Cymru Ddiogelach - mae ganddynt wybodaeth am wasanaethau penodol i ddynion sy’n profi cam-drin domestig

Byrddau Diogelu Plant -mae ganddynt lawer o wybodaeth am wasanaethau lleol a ffyrdd o gael gafael ar gymorth i blant ac oedolion yn eich ardal. Mae ganddynt hefyd wybodaeth am sut i roi gwybod am bryderon sy’n ymwneud â diogelu plant ac oedolion

Cofiwch: mewn argyfwng, cysylltwch bob amser â 999 ac mewn achosion nad ydynt yn argyfwng, cysylltwch â 101.

Eich data, Eich hawliau

For information on what data this service collects about you and how we will handle it please see our  Eich Data, Eich Hawliau (yn Gymraeg)  neu ​​​ Your Data, Your Rights (yn Saesneg).