Rydyn ni’n gweithio i wella bywydau plant, pobl ifanc a theuluoedd drwy hyrwyddo newid cadarnhaol mewn polisi ac ymarfer.

Rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth a’r profiad a gawn drwy ein  gwasanaethau, a gan y plant a’r bobl ifanc rydyn ni’n gweithio gyda nhw, i ddatblygu ein safbwyntiau polisi a phwyso am newid ar sail yr hyn sy’n gweithio a’r hyn sydd o bwys i’r rhai sy’n defnyddio ein gwasanaethau.

Rydym yn cydweithio ar draws pob sector a phlaid wleidyddol er mwyn sicrhau'r canlyniadau gorau i bob plentyn a pherson ifanc. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy’r ffyrdd canlynol:

  • gweithio gyda gwleidyddion a gweision sifil
  • briffio ar bolisi a darparu ymatebion i ymgynghoriadau
  • ymgyrchu gyda sefydliadau eraill ar faterion plant a phobl ifanc yng Nghymru
  • cyfrannu at waith polisi ar draws y pedair gwlad er mwyn rhannu gwersi i’w dysgu ac arferion gorau.

Mae’r materion polisi sy’n flaenoriaeth i ni ar hyn o bryd yn cynnwys:

  • cefnogaeth i deuluoedd
  • cam-drin plant yn rhywiol a chamfanteisio’n rhywiol ar blant
  • plant sy'n derbyn gofal a phobl ifanc sy’n gadael gofal
  • iechyd meddwl a lles

Cysylltwch â thîm Polisi Cymru

Menna Thomas - Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Polisi

Tim Ruscoe - Swyddog Materion Cyhoeddus a Chyfranogi

Elaine Speyer – Swyddog Polisi ac Ymchwil