Published on
05 June 2019

Pobl ifanc a’u rhieni yn helpu i greu gwasanaeth sy’n gweddu iddyn nhw

Mae plant, pobl ifanc a rhieni wedi bod yn dathlu llwyddiant gwasanaeth anabledd newydd y maen nhw wedi helpu i’w ddylunio, fel ei fod yn ateb eu hanghenion nhw i’r dim.

Margaret Heler, 20, tries her hand at pottery watched by Rachel Cuddihy, senior practitioner with Blaenau Gwent Social Services

Partneriaeth yw Prosiect Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd Barnardo's rhwng yr elusen plant, Gwasanaethau Cymdeithasol Blaenau Gwent a’r teuluoedd eu hunain.

Mae rhoi llais cryf i'r teuluoedd wrth ddylunio’r gwasanaeth wedi bod yn dyngedfennol i’w lwyddiant ac mae rhieni’n dweud eu bod wrth eu bodd â'r canlyniad. Gall plant a phobl ifanc fynd ar amrywiaeth eang o gyrsiau yn cynnwys magu annibyniaeth, perthnasoedd iach a cherddoriaeth, gan gymdeithasu a gwneud ffrindiau mewn amgylchedd hwyliog yr un pryd.

Mae eu rhieni yn y cyfamser yn cael cynnig cefnogaeth unigol er mwyn iddynt adnabod eu cryfderau, cynyddu’u gallu i wrthsefyll adegau anodd a dysgu sut i reoli ymddygiad. Os oes problemau o ran sefydlu trefn yn y bore neu amser gwely, er enghraifft, mae un o weithwyr Barnardo’s yn treulio amser yn y cartref yn helpu’r teulu i ddatblygu trefn.

Dywedodd Martin Kaid, Rheolwr Gwasanaethau Plant gyda Barnardo’s Cymru:  “Diwallu anghenion unigol teuluoedd yw’r nod a gallai hynny olygu rhoi cefnogaeth am 7am neu 8pm am gyfnod er mwyn iddynt allu gwneud newidiadau cynaliadwy, tymor hir. Mae’n wasanaeth arloesol sy’n cryfhau teuluoedd a chymunedau ac yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc wireddu’u llawn botensial.”

Mae Tracey Nash yn fam i Aaron, 16. Dywedodd: “Rydym yn cael cefnogaeth aruthrol. Mae’r cyrsiau a’r gweithgareddau’n rhoi hyder a sgiliau i’r plant ym mhopeth, o drin arian i ddiogelwch ar y ffyrdd.

“Alla i ddim disgrifio gymaint mwy hyderus yw Aaron nawr. Ar un adeg ni fyddai’n gwneud cyswllt llygaid â phobl ond nawr, mae ei weld yn chwerthin ac yn gwneud pethau mae’n eu mwynhau yn gwneud fy niwrnod. Mae wrth ei fodd yn mynd i Barnardo's, mae’n gyfforddus yma.

“Mae’r rhieni’n cael cyfle i gwrdd â rhieni plant eraill sydd ag anableddau hefyd ac os yw eu plant yn cael mynd ar fws i'r ysgol bob dydd, dyw hynny ddim yn digwydd fel arfer. Mae’n dda siarad â rhieni eraill am bethau, rydyn ni’n deall ein gilydd.

“Wrth i Aaron dyfu’n hŷn roeddwn i’n poeni y gallai iechyd rhyw fod yn anodd ond pan grybwyllais i hynny i Barnardo's, fe ddarparon nhw gwrs a oedd wedi’i deilwra’n benodol. Fe drefnon nhw i rywun ddod i mewn a siarad â nhw mewn ffordd y gallen nhw ei deall, roedd yn hollol wych.” 

Dywedodd Andrew Day, Rheolwyr Gwasanaeth gyda Gwasanaethau Cymdeithasol CBS Blaenau Gwent:
“Mae’r prosiect hwn yn enghraifft wych o gydweithio rhwng teuluoedd, Barnardo's a’r Gwasanaethau Cymdeithasol. 

“Mae’n ymdrin â chomisiynu mewn ffordd holistaidd gan gynnwys holl deulu plant ag anabledd, gan eu cefnogi a rheoli’u hanghenion yn hyderus, sy’n grymuso’r teuluoedd a’u plant gan eu bod i gyd yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni’u canlyniadau.”