Published on
09 September 2019

Gwirfoddolwyr IKEA yn ychwanegu lliw i wasanaeth Barnardo's ar gyfer pobl ifanc

Bydd gan blant a phobl ifanc bregus sy’n cael help gan Barnardo’s Cymru amgylchedd lliwgar a chyfforddus o’u cwmpas pan fyddant yn galw i mewn am sesiynau cefnogi yn y dyfodol. Mae hyn gyda diolch i dîm o wirfoddolwyr o IKEA.

Sue Brammer a Livia Raciti

Teithiodd staff IKEA, sy’n gwmni dodrefn mawr o Sweden, o’u siop ym Mae Caerdydd i Wasanaeth Dyfodol Gwell Barnardo's yn y Pîl. Daethant â digon o gelfi, lluniau a theganau i drawsnewid yr ystafelloedd cwnsela, yr ystafell gerddoriaeth a’r ystafell gelf.

Roedd hyn yn rhan o bartneriaeth genedlaethol gyda Barnardo's. Dros y tair blynedd nesaf, byddwn yn gweld IKEA yn trefnu digwyddiadau trawsnewid ystafelloedd ynghyd â digwyddiadau arbennig eraill ar gyfer yr elusen.

Dywedodd Sharon Wareham, Rheolwr Gwasanaethau Plant Barnardo’s Cymru: “Mae IKEA wedi gwneud yn fwy na’r hyn yr oeddem ni’n ei ddisgwyl. Fe wnaeth IKEA wrando ar yr hyn wnaethon ni ofyn amdano a newid awyrgylch yr ystafelloedd yn gyfan gwbl.  Mae’r plant yn dweud bod yr ystafelloedd yn teimlo’n gynhesach, yn dawelach ac yn fwy trefnus.  

“Mae ymarferwyr yn dweud bod y plant yn ymlacio ac yn teimlo’n fwy cyfforddus nawr bod gennym ni gelfi sy’n creu amgylchedd mwy croesawgar a chartrefol.”

 

Mae canran uchel o’r plant a gefnogir gan Ddyfodol Gwell wedi profi trawma sylweddol.  

Dywedodd Sharron: “Mae meithrin ymddiriedaeth a sefydlu perthynas gadarnhaol yn hanfodol ar gyfer unrhyw ymyriant llwyddiannus i gefnogi’r broses gwella.  Mae’r amgylchedd yn hanfodol i’w helpu nhw i deimlo’n ddigon diogel i brosesu poenau o’r gorffennol.   Bydd ein hystafelloedd therapiwtig wedi’u trawsnewid yn helpu plant i deimlo’n ddiogel ac i deimlo bod croeso iddynt.” 

Dywedodd Sue Brammer, Cynghorydd Gelfi Cartref Caerdydd IKEA, a helpodd i gynllunio ac i drawsnewid yr ystafelloedd: “Roeddwn i wrth fy modd yn cael bod yn rhan o’r wythnos. Rydw i’n credu o ddifri ein bod ni angen gwneud beth bynnag y gallwn, pryd bynnag er mwyn helpu plant. Mae Barnardo’s yn gwneud pethau anhygoel gydag adnoddau eithaf cyfyngedig, ac i IKEA gael bod yn rhan o hynny a rhannu ein harbenigedd ni a gwneud gwahaniaeth, mae’n werth y byd.”

Bydd IKEA yn rhan o brosiectau tebyg ar draws y DU gyda phwyslais penodol ar y gofalwyr ifanc y mae Barnardo's yn eu cefnogi, ynghyd â phlant a phobl ifanc sydd â chyfrifoldebau gofal sylweddol am rieni neu frodyr a chwiorydd.

Dywedodd HegeSæbjørnsen, Rheolwr Cynaliadwyedd Gwlad y cwmni: “Gyda Barnardo's, mae gennym ni gyfle gwych i gael effaith hirdymor ar fywydau’r plant a’r bobl ifanc mwyaf bregus mewn cymdeithas drwy rannu arbenigedd ac adnoddau, denu ein sgiliau a’n graddfa unigryw a chodi arian mewn ffyrdd fwy traddodiadol.”