Rydyn ni’n cynnwys plant a phobl ifanc mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau

Does neb yn gwybod yn well na phlant a phobl Ifanc sut fywyd sydd ganddyn nhw mewn gwirionedd. Rydyn ni yma i wrando arnyn nhw a’u helpu i gael y gefnogaeth y mae arnyn nhw ei hangen. Rydyn ni o ddifrif am hynny.

Grymuso pobl ifanc

Nid yw plant a phobl ifanc yn teimlo’n gyfforddus bob amser yn codi eu llais, yn enwedig os ydyn nhw wedi cael profiadau anodd yn y gorffennol.

Rydyn ni wedi ymrwymo i’w helpu i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed mewn ffordd sy’n teimlo’n ddiogel iddyn nhw, ac mewn ffordd sy’n eu helpu i deimlo’n gryfach ac yn fwy abl i adfer pan maen nhw’n wynebu heriau yn eu bywydau.

Rydyn ni’n teimlo’n angerddol am gefnogi pobl ifanc i leisio eu barn yn Barnardo's, yn eu cymunedau, a thu hwnt.

  Datblygu a gweithredu gwell gwasanaethau

  Rydyn ni’n gwrando ar blant a phobl ifanc er mwyn dod o hyd i ffyrdd o wella’r gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu ar eu cyfer. Rydyn ni’n defnyddio eu safbwyntiau i ddylanwadu ar ein gwaith ac i ddweud wrth eraill, fel y llywodraeth, beth sy’n bwysig hefyd.

  Po fwyaf y byddwn ni’n cynnwys pobl ifanc mewn datblygu a rhedeg ein gwasanaethau ni, y gorau fydd y gwasanaethau hynny am ddiwallu eu hanghenion.

  Beth mae pobl ifanc yn ei ddweud wrthym ni

  • mae targedau amser aros ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl yn bryder mawr 
  • byddai addysg ryw a pherthnasoedd da mewn ysgolion - dim un cwestiwn na phwnc yn cael ei wahardd - yn eu helpu i ddysgu am berthnasoedd mewn ffordd strwythuredig 
  • maen nhw eisiau siarad am LGBTQ+ a pherthnasoedd a hunaniaeth o ran rhywedd mewn perthnasoedd, addysg ryw ac iechyd 

  Y camau nesaf

   Rydyn ni ar siwrnai gyda'r bobl ifanc yma i wneud y canlynol:

   • eu helpu i gael eu clywed
   • meithrin eu hyder
   • rhoi mwy o gyfleoedd iddyn nhw leisio eu barn

   Rydyn ni’n datblygu amrywiaeth o wasanaethau digidol rhyngweithiol ar gyfer pobl ifanc, fel eu bod yn gallu siarad yn uniongyrchol gyda ni o’u ffonau, eu tabledi neu eu gliniaduron. Er mwyn iddyn nhw allu dweud wrthym ni beth sy’n bwysig iddyn nhw.

   Finding Your Voice toolkit

   Play or pause video

   Mae’r pecyn Canfod Dy Lais yn cefnogi a chynyddu lleisiau plant a phobl ifanc yn yr ysgol a'r gymuned. Bwriad y pecyn yw rhoi plant a phobl ifanc wrth galon y broses gwneud penderfyniadau. Mae’n galluogi oedolion i roi cymorth iddynt gynnal prosiect ymchwil a gweithredu i wneud newidiadau yn eu cymunedau o ran y pethau sy'n bwysig iddyn nhw.

   Datblygwyd y pecyn ar gyfer plant gan blant, fel rhan o gynllun Plant yn Gyntaf. Mae Plant yn Gyntaf yn gynllun gan Lywodraeth Cymru i geisio annog y gymuned a sefydliadau lleol i weithio gyda’i gilydd i fynd i'r afael ag anghenion penodol plant a phobl ifanc o’u geni i'w gyrfa.

   Mae Canfod Dy Lais yn ceisio bod mor syml a hawdd i’w ddefnyddio â phosibl. Mae’n cynnwys cynlluniau sesiynau, canllawiau ac adnoddau er mwyn galluogi sefydliadau i hwyluso prosiect ymchwil gweithredol gyda phlant a phobl ifanc.

   Finding your voice toolkit - English

   Finding your voice toolkit - Welsh

   Millbrook puzzle - English

   Millbrook puzzle - Welsh