Beth ydy CSE (camfanteisio’n rhywiol ar blant)?

Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant (CSE) yn digwydd pan mae person ifanc yn cael ei annog - neu ei orfodi - i gymryd rhan mewn gweithgarwch rhywiol. Gallai fod yn gyfnewid am anrhegion, arian, alcohol neu sylw emosiynol yn unig.

Gwyliwch stori Greg

Mae pobl sy'n camfanteisio’n rhywiol ar blant yn aml yn 'hudo' eu dioddefwyr i ennill eu hymddiriedaeth. Yn ddiweddarach, pan fydd ymddygiad y camdriniwr yn dechrau newid, mae llawer o blant yn rhy ofnus i ddweud dim, neu nid ydynt yn sylweddoli eu bod yn cael eu cam-drin. Efallai y byddant yn dioddef yn dawel am flynyddoedd heb neb i siarad am yr hyn maen nhw’n mynd drwyddo.

Mae'n digwydd i blant o bob cefndir a chymuned, ledled y DU, o'r golwg a'r tu ôl i ddrysau caeedig. Mae'n digwydd i fechgyn a merched, ar-lein neu all-lein.

Nid yw camfanteisio’n rhywiol ar blant byth yn fai ar y person ifanc, hyd yn oed pan fydd yn ‘cytuno’ i’r gweithgarwch rhywiol.

Ni yw’r corff sy’n darparu’r mwyaf o gymorth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant yn y DU

Rydyn ni wedi bod yn cefnogi plant sy’n cael eu hecsbloetio’n rhywiol am fwy nag 20 mlynedd. Rydym yn cynnal gwasanaethau arbenigol mewn gwahanol fannau ar draws y DU. Rydym yn estyn allan at bobl ifanc y mae perygl i rywun gamfanteisio’n rhywiol arnynt, neu fod hynny yn digwydd, ac rydyn ni’n cynnig cymorth cyfrinachol iddyn nhw mewn amgylchedd diogel, sy’n cynnwys:

  • cwnsela un i un
  • gwaith grŵp a sesiynau galw heibio
  • helpu pobl ifanc i riportio’u profiad a theimlo eu bod yn cael cefnogaeth yn y system cyfiawnder troseddol
  • codi ymwybyddiaeth o gamfanteisio’n rhywiol ar blant
  • cynnal rhaglenni mewn ysgolion i helpu i atal camfanteisio’n rhywiol ar blant cyn iddo ddigwydd
  • hyfforddi gweithwyr proffesiynol a phobl yn y gymuned i adnabod arwyddion camfanteisio’n rhywiol ar blant
  • ymgyrchu am newidiadau i’r gyfraith i’w gwneud hi’n haws dod â’r rhai sy’n cam-drin o flaen eu gwell

Helpodd Barnardo’s fi i sylweddoli beth oedd yn digwydd, ac wedyn fe helpon nhw fi i ddianc. Helpodd y gweithiwr fi i gymodi â Mam a gwneud i’n perthynas weithio eto, a chael y teulu i gyd yn ôl ar ei draed.

Sophie

Person ifanc

Cael help

Siaradwch â chwnselwyr hyfforddedig ar y llinellau cymorth 24 awr sy’n cael eu rhedeg gan Childline ar 0800 11 11 a’r NSPCC ar 0808 800 5000.

Os ydych yn credu bod plentyn mewn perygl ar y pryd, ffoniwch yr heddlu ar 999.

Os ydych yn yr Alban, gallwch riportio amheuon neu bryderon am gamfanteisio’n rhywiol ar blant drwy ein llinell gymorth bwrpasol a sefydlwyd gyda Crimestoppers. Gallwch hefyd ffonio 0800 389 0131.