Skip to navigation


Uned Polisi ac Ymchwil Cymru

Ein gweledigaeth ni ar gyfer Uned Polisi ac Ymchwil Cymru yw:

Dylanwadu ar bolisi ac ymarfer fel bod plant, pobl ifanc a theuluoedd agored i niwed yng Nghymru yn gallu arfer eu hawliau a manteisio ar les da"

Amcanion yr Uned

Amcan 1: Cefnogi'r broses o ddatblygu ymarfer a darpariaeth sy'n seiliedig ar hawliau ac yn hyrwyddo lles drwy gefnogi gwaith ymchwil a gwerthuso sy'n rhoi llais cryf i blant, pobl ifanc a theuluoedd agored i niwed.
Canlyniad 1: Mae tystiolaeth o'r hyn sy'n gweithio yn llywio'r broses o ddatblygu ymarfer a darpariaeth er mwyn hyrwyddo hawliau plant, pobl ifanc a theuluoedd agored i niwed yng Nghymru a sicrhau canlyniadau lles da iddynt.
Amcan 2: Dylanwadu ar bolisi, deddfwriaeth ac ymarfer mewn modd sy'n hyrwyddo hawliau a lles plant, pobl ifanc a theuluoedd agored i niwed yng Nghymru.  
Canlyniad 2: Caiff polisi, deddfwriaeth ac ymarfer oll eu datblygu mewn modd sy'n cydnabod ac yn ymateb i anghenion plant, pobl ifanc a theuluoedd agored i niwed yng Nghymru fel bod eu hawliau a'u lles yn fwy diogel.
Amcan 3:Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, hawliau plant o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn a darpariaeth Gymraeg yn y sefydliad ac yn ein gwaith allanol.
Canlyniad 3: Caiff Barnardo's Cymru ei gydnabod fel sefydliad sy'n dylanwadu er mwyn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, hawliau plant o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn a darpariaeth Gymraeg o ran ymarfer a pholisi.

Barnardo's Cymru logo

Dewis iaith