Skip to navigation


Barnardo’s Cymru – ein gwaith yng Nghymru

picture of family

Bu Barnardo's Cymru yn gweithio yng Nghymru ers dros gan mlynedd. Ei nod yw estyn allan i’r plant, y bobl ifanc, y teuluoedd a’r cymunedau mwyaf difreintiedig er mwyn helpu i sicrhau bod pob plentyn yn cael y cychwyn gorau posib mewn bywyd. Rydym yn ceisio sicrhau bod pob person ifanc yn gallu gwireddu eu potensial llawn, beth bynnag y bo amgylchiadau eu bywyd.

Mae Barnardo’s yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n byw ar gyrion cymdeithas ac yn brwydro i oresgyn yr anawsterau a achosir gan dlodi, cam-drin a gwahaniaethu.

Heddiw rydym yn rhedeg 88 o wasanaethau ledled Cymru gan gynnwys:

  • Canolfannau Cefnogaeth i Deuluoedd – sy’n cefnogi mamau a thadau yn eu rôl fel rhieni ac yn darparu gweithgareddau a chwarae diogel ar gyfer plant.
  • Prosiectau Gofalwyr Ifanc - sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sy'n ysgwyddo cyfrifoldebau oedolyn yn y cartref oherwydd bod aelod o’r teulu yn ddifrifol wael neu'n anabl neu’n dioddef o broblemau iechyd meddwl neu'n camddefnyddio alcohol neu gyffuriau.
  • Gwasanaeth Seraf – prosiect  ledled Cymru sy’n helpu plant a phobl ifanc y mae pobl eraill yn camfanteisio'n rhywiol arnynt  ar hyn o bryd neu sydd mewn perygl o hynny.

Wnaethom gefnogi 8,100 o blant, pobl ifainc a theuluoedd yn uniongyrchol y flwyddyn diwethaf a chefnogaeth llai dwys i 16,000 yn ychwanegol.  Darllenwch ein adroddiad blynyddol diweddaraf sydd yn amlinellu yr hyn rydym yn ei wneud gyda'n arian, ein pobl, y rheini ni'n gefnogi a'r dylanwad ni'n gael.


Lawrlwythwch gopi o Adroddiad Blynyddol 2016-2017 yma (pdf)


Yn ogystal â darparu cefnogaeth uniongyrchol trwy ei wasanaethau, mae Barnardo’s Cymru hefyd yn ceisio dylanwadu ar lunwyr polisi i wella bywydau'r plant a phobl ifanc sydd fwyaf difreintiedig ac agored i niwed.  Er enghraifft, rydym wedi ymgyrchu'n llwyddiannus dros wasanaethau yng Nghymru sy'n cefnogi plant y mae pobl eraill yn camfanteisio’n rhywiol arnynt.

Mae Barnardo’s Cymru yn credu nad yw hi byth yn rhy gynnar nac yn rhy hwyr i helpu plentyn neu berson ifanc mewn angen a dydyn ni ddim yn rhoi’r ffidil yn y to.

Dim ond un plentyndod y bydd plant yn ei gael a nod Barnardo's Cymru yw gwneud yn siwr eu bod yn manteisio i'r eithaf arno fel y gallant adeiladu gwell dyfodol.


Barnardo's Cymru logo

Dewis iaith