Skip to navigation


Newyddion

Astudiaeth newydd yn profi bod rhoi cymorth i rieni y caiff eu plant eu cymryd i ofal yn llwyddo

Mae galar a chywilydd yn emosiynau cyffredin ymysg rhieni pan fydd eu plant wedi’u cymryd i ofal, ond nawr maen nhw’n cael trefn ar eu bywydau gyda help gwasanaethau newydd sy’n cael eu cyflwyno ar draws Cymru.

Barnardo's i lansio sesiynau cwnsela galw heibio ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n cael trafferth ymdopi ag anawsterau emosiynol

Bydd plant a phobl ifanc sy’n poeni am unrhyw beth o fwlio ar-lein i farwolaeth yn y teulu yn gallu cael help cyfrinachol pan fydd Barnardo’s Cymru yn lansio gwasanaeth galw heibio newydd.

Barnardo’s Cymru yn lansio cynllun newydd i ddod o hyd i gartrefi parhaol i blant mewn gofal

Mae Barnardo's Cymru yn lansio ffordd newydd wedi’i phersonoli o ddod o hyd i gartrefi parhaol i blant sydd wedi bod yn aros yn hir i gael eu mabwysiadu.

Antur Barney tedi bêr Barnardo's yn y stratosffer

Mae Barney, y tedi bêr sy’n fasgot i elusen blant Barnardo's, wedi cael ei hyrddio 21 o filltiroedd i’r stratosffer, gan ddychwelyd i’r ddaear gyda lluniau trawiadol iawn o’i antur.

Mark yn dychwelyd yn ddewr i Farathon Llundain ar ôl llewygu milltir o’r llinell derfyn

Ar ôl cwblhau 25 milltir o Farathon Llundain y llynedd, llewygodd Mark Swallow gyda gorludded gwres, a’r llinell derfyn mewn golwg bron.

Ysgolion i dderbyn hyfforddiant i helpu disgyblion i ddelio ag effeithiau trawma yn ystod plentyndod

Mae pob ysgol yng Nghymru yn cael ei hannog i fanteisio ar becyn hyfforddiant newydd, fel bod staff yn gallu helpu disgyblion i ddelio ag effeithiau andwyol trawma yn ystod plentyndod cynnar.

Jamie’n agor albwm y teulu i gefnogi apêl gofalwyr maeth Barnardo’s Cymru

Mae’r rhedwr o Gymru a’r enillydd medalau aur Jamie Baulch ymysg llu o enwogion sy’n cefnogi ymgyrch Barnardo’s i ganfod mwy o ofalwyr maeth i helpu i ofalu am blant mwyaf agored i niwed y DU.

Barnardo’s Cymru yn galw am well cefnogaeth ar gyfer ymadawyr gofal

Mae Barnardo’s Cymru yn galw am strategaeth newydd gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod  ymadawyr gofal drwy Gymru yn derbyn mwy o gefnogaeth i ddod yn oedolion annibynnol.

Gwahoddiad i’r Palas i Sara

Yn ystod ei gyrfa, mae Sara Payne wedi ymroi i helpu plant a theuluoedd sy'n wynebu problemau iechyd meddwl, ac wythnos nesaf bydd yn cael cyfle i gwrdd ag aelodau ifanc o'r teulu brenhinol sy’n gweithio'n galed i godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl.

Muriel, sy’n wirfoddolwr 90 mlwydd oed, yn helpu Barnardo’s Cymru i ddathlu pen-blwydd y siop yn 30

Ar ôl bywyd anturus fel nyrs a bydwraig ym Mheriw, mae Muriel Diaz yn dal i helpu eraill a hithau’n 90 mlwydd oed - drwy wirfoddoli yn ei siop Barnardo's Cymru leol.

Pum bloc adeiladu i roi hwb i bŵer ymenyddol plant

Mae rhieni wedi bod yn canfod bod pum cam ar gael i helpu i roi hwb i bŵer ymenyddol eu plant, diolch i gyrsiau arbennig sy’n cael eu cynnal gan Barnardo's Cymru.

Elusennau allweddol Cymru'n lansio Darparwyr Gofal Maeth Elusennol Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol

Mae elusennau blaenllaw wedi dod at ei gilydd i lansio partneriaeth 'Darparwyr Gofal Maeth Elusennol - Cymru' i ddathlu’r cyfraniad allweddol mae elusennau’n ei wneud at y sector darparwyr gofal maeth. Lansiwyd y bartneriaeth mewn digwyddiad arbennig yn yr Oriel yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd, dan nawdd Lee Waters AC.

Rhoi llais i blant carcharorion yng Ngŵyl y Gelli

Yn sgil prosiect gan Barnardo's Cymru a gafodd ei arddangos yng Ngŵyl y Gelli, mae plant sydd â thadau neu frodyr yn y carchar wedi cael llais drwy farddoniaeth.

Diwrnod Rhyngwladol y Plant Coll – sut mae Barnardo's Cymru yn helpu i gadw plant yn ddiogel heddiw, a bob diwrnod arall

Yn achlysurol, bydd plentyn coll yn cael sylw yn y cyfryngau cenedlaethol ond mewn gwirionedd, mae plentyn yn mynd ar goll yn y DU bob tri munud.

Gallai’r dillad a gedwir gennym ymestyn cyn belled â’r lleuad

Gallai pobl Prydain fod yn cadw digon o ddillad nad ydynt yn eu gwisgo, i ymestyn cyn belled â’r lleuad - a’r Cymry yw’r rhai sy’n teimlo’n fwyaf euog am hyn, yn ôl astudiaeth gan Barnardo’s.

Plant bach Cymru’n codi £20,000 ar gyfer Barnardo’s

Mae meithrinfeydd a grwpiau chwarae  yng Nghymru wedi codi mwy na £20,000 ar gyfer Barnardo’s, elusen blant hynaf a mwyaf y DU, yn ystod y Daith Gerdded Fawr y llynedd gyda thema anifeiliaid.

Diweddglo perffaith i gynlluniau “cyfrinachol” ganfuwyd yn siop elusen Barnardo’s

Mae siop elusen Barnardo’s yn dathlu diweddglo perffaith i stori’r cynlluniau ar gyfer llong danddwr niwclear a ganfuwyd wedi’u cuddio mewn cês a gyfrannwyd yn rhodd i’r siop.

Myfyriwr yn cael swydd yn sgil gwirfoddoli

Dechreuodd Amy Speakman wirfoddoli yn ei siop Barnardo's leol fel rhan o'i chwrs coleg, yn y gobaith o gael rhai sgiliau bywyd a phrofiad gwaith gwerthfawr.

Lansio gwasanaeth newydd i gefnogi teuluoedd cyn-aelodau’r Lluoedd Arfog

Bydd cymorth ar gael i deuluoedd cyn-aelodau Lluoedd  Arfog Cymru sy’n cael trafferth ymdopi â bywyd sifil yn sgil gwasanaeth sy’n cael ei lansio gan Barnardo’s Cymru heddiw.

Yn ôl Barnardo's Cymru, help sydd ei angen ar blant, nid cofnod troseddol.

Mae Barnardo's Cymru yn dweud bod nifer cynyddol o blant a phobl ifanc yn cael cofnod troseddol am droseddu’n rhywiol, yn hytrach na chael yr help sydd ei angen arnynt.

Beth ydi’r gyfrinach i hapusrwydd? Cael rhiant sy’n credu ynom ni, meddai plant Cymru

Mae plant yn meddwl bod cariad ac ymddiriedaeth eu rhieni, a’u parodrwydd i wrando, yn llawer pwysicach na phethau materol, yn ôl arolwg newydd gan Barnardo's

Barnardo’s Cymru yn galw am wersi gorfodol ar ryw a pherthnasoedd i bob plentyn

Mae Barnardo’s Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno gwersi gorfodol ar ryw a pherthnasoedd i bob plentyn ar ôl i bobl ifanc eu hunain ddweud eu bod am gael mwy o gyngor ar gadw’n ddiogel, yn arbennig ar-lein.

72 awr i helpu gofalwyr ifanc fel Roni

Mae’r ofalwraig ifanc, Roni Bridges, wedi gorfod tyfu i fyny’n gyflym iawn oherwydd yn 10 oed mae hi’n helpu i ofalu am ei mam a’i chwiorydd dyflwydd oed sy’n efeilliaid.

Gall marched cinio ysgol helpu yn y frwydr yn erbyn cam-fanteisio’n rhywiol ar blant

Mae angen i bawb o ferched cinio ysgol a gweithwyr ar feysydd chwarae ysgolion i Feddygon Teulu fod ar eu gwyliadwriaeth yn y frwydr yn erbyn cam-fanteisio’n rhywiol ar blant.

Amddiffyn plant a thorri cylch troseddu

Mae angen gwneud llawer mwy i amddiffyn plant rhag niwed os ydym ni am wneud yn siŵr na fyddant yn tyfu i fod yn droseddwyr neu ddioddefwyr troseddau, yn ôl rhybudd gan Alun Michael, Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru.

Barnardo's yn galw am well gofal i’r rheini sy’n gadael gofal

Mae Barnardo's wedi gweithio gyda Shelter Cymru ar y canllawiau newydd a fydd yn cael eu lansio gan Carl Sargeant, y Gweinidog Plant, heddiw. Maent yn canolbwyntio ar wella llety a chefnogaeth ar gyfer pobl ifanc agored i niwed sy’n gadael gofal.

Ein haddewid i helpu miloedd mwy o blant drwy Gymru

Mae Sarah Crawley, cyfarwyddwr Barnardo’s Cymru, wedi amlinellu cynlluniau i gynyddu’r nifer o blant y mae’r elusen yn eu helpu drwy Gymru o 6,000 erbyn 2026 – cynnydd o 25%.

Plant Cymru yw'r rhai lleiaf hyderus yn y DU

Mae gan blant yng Nghymru lai o hyder na phobl ifanc yn unrhyw le arall yn y DU, ac mae 4 o bob 10 yn teimlo nad oes unrhyw un yn credu ynddynt. Mae’r canfyddiadau  trawiadol hyn a ddaeth i’r amlwg mewn arolwg gan Barnardo's, elusen plant fwyaf y DU, yn dangos bod 96% o blant rhwng 11 a 18 oed yng Nghymru yn isel eu hyder. Er eu bod yn teimlo dan bwysau i berfformio’n dda, maent yn amau a fyddant yn llwyddo mewn bywyd.    


Barnardo's Cymru logo

Dewis iaith