Menu
Compass Partnership

Newyddion a Digwyddiadau Lleol

Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth

Mae Sarah Townend, Arweinydd Cyngor a Llety Compass, wedi ysgrifennu erthygl a gyhoeddwyd yn y Daily Post yn ddiweddar i godi ymwybyddiaeth o Awtistiaeth. Yn yr erthygl, mae’n sôn am rai o’i phrofiadau hi fel rhiant. Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl gyfan.


Parti Nadolig Compass

Dydd Mawrth 18fed Rhagfyr 2012 (3.00pm - 5.30pm)

Bydd Compass yn cynnal ei barti Nadolig blynyddol ddydd Mawrth 18fed Rhagfyr, a bydd yn dechrau am 3pm. Mae croeso i'r holl bobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaeth, a'u plant, ddod i'r parti.

Mae nifer o weithgareddau wedi'u trefnu ar gyfer plant, gan gynnwys ymweliad gan Santa! Bydd modd i'r bobl ifanc ddefnyddio'r bwrdd pwl a'r Nintendo Wii hefyd. Cliciwch yma i weld y daflen sy'n cynnwys rhagor o fanylion.

Bydd bwyd a lluniaeth ar gael i bawb, felly cofiwch alw draw, hyd yn oed dim ond am baned a mins pei.


Newyddion Trist fod Dau Wirfoddolwr Hirdymor yn Gadael

Awst 2012

Yn anffodus bydd dau wirfoddolwr hirdymor yn ein gadael ar ôl pedair blynedd a hanner o wasanaeth gwirfoddoli gyda Compass.  Mae Margaret a Colin wedi cymryd rhan mewn nifer o brosiectau dros y blynyddoedd ac wedi helpu i gynorthwyo nifer o bobl ifanc sy’n defnyddio gwasanaeth Compass.

Rydym yn ddiolchgar iawn iddynt am eu hamser a’u hymroddiad i Compass dros y blynyddoedd a mawr fydd eu colled ymhlith pawb sy’n gysylltiedig â’r Gwasanaeth.  Dymunwn yn dda iddynt ar gyfer y dyfodol.


Trip Pobl Ifanc i Alton Towers

Dydd Iau 14eg Mehefin 2012

Ddydd Iau, 14eg Mehefin, aeth grwp o 13 o bobl ifanc o Compass ar drip i Alton Towers.  Trefnwyd y trip gan Compass a chafodd ei ariannu gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW).  Nod y trip oedd rhoi diwrnod o fwynhad i’r bobl ifanc a chyfle i ddianc o orbryder a phatrwm bywyd bob dydd.

Roedd y diwrnod yn llwyddiant ysgubol a chafodd y bobl ifanc gyfle i ymlacio yn ogystal â chyfle i ryngweithio â’r aelodau o staff mewn ffordd fwy anffurfiol.  Roedd yn amlwg bod y diwrnod wedi bod yn fuddiol iawn i’r staff ac i’r bobl ifanc.

Mae pobl ifanc yn elwa’n fawr o gael newid aer a chael cyfle i ymlacio a mwynhau eu hunain.  Nid yw’r rhan fwyaf ohonynt yn cael llawer o gyfle i deithio y tu allan i Wrecsam felly roedd yn braf eu gweld yn cael hwyl ac yn cymdeithasu gyda phobl eraill.

Hoffai’r gwasanaeth ddiolch yn fawr iawn i Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam am wneud y daith hon yn bosibl.


Trip Rhieni Ifanc i Sw Gaer

12fed Mehefin 2012

Ar 12fed Mehefin, aeth grwp o rieni ifanc a’u plant, gwirfoddolwyr a staff i Sw Gaer am ddiwrnod llawn hwyl.  Roedd yr oedolion a’r plant wrth eu boddau’n gweld yr holl anifeiliaid ac yn treulio amser yn dod i adnabod ei gilydd mewn lleoliad cymdeithasol.

Bu’r trip yn llwyddiant ysgubol ac roedd pawb wedi mwynhau eu hunain yn fawr, yn wir, gofynnodd llawer o bobl pryd yr oeddem yn bwriadu cynnal y trip nesaf!

Hoffem ddiolch i Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW), oherwydd ni fyddai wedi bod yn bosibl cynnal y trip heb eu cymorth hwy.  Cawsom grant gan AVOW i dalu’r costau a oedd yn gysylltiedig â’r trip hwn a roddodd ddiwrnod llawn gweithgareddau ac atgofion positif i’r defnyddwyr gwasanaeth.


Margaret yn cael Gwobr Cymeradwyaeth Uchel

Yn ddiweddar, cafodd Margaret Chapman, un o wirfoddolwyr rhagorol Compass, wobr cymeradwyaeth uchel gan Ymddiriedolaeth Marsh am ei holl waith caled.

Margaret Receives Highly Commended Award

Mae Margaret yn cynnal sesiynau coginio gyda defnyddwyr ein gwasanaeth er mwyn eu helpu i ddeall sut mae creu rhywbeth blasus a llawn maeth heb wario llawer o arian.  Mae Margaret wedi gweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth sydd â phob math o lefel sgiliau coginio, ac wedi eu cynorthwyo i greu pob math o bethau, o gawl i broffiteroliau.


Prosiect Ffilmio gyda Phrifysgol Glyndwr – Gorffennaf 2011

Ar 6ed a 7fed Gorffennaf, ymunodd Gwirfoddolwyr o Bartneriaeth CompassBarnardo's â Myfyrwyr a Darlithwyr o Brifysgol Glyndwr i greu pedair ffilm fer.

Picture of student and staff from Glyndwr University

Roedd y clipiau hyn yn cynnwys pedwar actor yn cymryd rhan mewn cyfweliadau ffug, a byddant yn cael eu defnyddio yn ystod cwrs hyfforddi Barnardo's ar gyfer Defnyddwyr Gwasanaeth. Mae pob darn o ffilm yn dangos enghreifftiau o beth y gellid ei ddisgwyl mewn cyfweliadau go iawn.

Roedd Adran Cyfryngau Creative Lens (a oedd yn gyfrifol am ffilmio a golygu) a'r Adran Astudiaethau Theatr (a oedd yn darparu'r Actorion a'r gwisgoedd) yn rhan o'r prosiect, ac rydyn ni'n ddiolchgar iawn i bawb am roi o'u hamser i wneud gwaith mor broffesiynol.

Diolch yn fawr i Brifysgol Glyndwr.


Y Grwp Rhieni Ifanc yn ymweld â Sw Mynydd Cymru – 12fed Ebrill 2011

Ddechrau'r flwyddyn, cafodd Partneriaeth CompassBarnardo's £485.00 gan y 'Panel Grantiau dan Arweiniad Pobl Ifanc'.

Picture of child at Welsh Mountain Zoo

Galluogodd yr arian hwn i'n Grwp Rhieni Ifanc (JungleTots) ymweld â Sw Mynydd Cymru ym Mae Colwyn; roedd hyn yn rhywbeth roedden ni wedi gobeithio ei wneud ers tro. Cafodd y staff, y bobl ifanc a'r plant ddiwrnod i'r brenin!

Hoffem ddiolch o galon i'n Gwirfoddolwyr ymroddedig fu'n brysur yn paratoi ac yn cyflwyno'r cais am arian a wnaeth y diwrnod hwn yn bosib.


Lansio Prosiect Newydd Perthnasoedd mewn Dirwasgiad – dydd Mawrth 5 Ebrill 2011, 12 hanner dydd tan 2pm

Hoffai Partneriaeth CompassBarnardo's eich gwahodd i achlysur lansio ein prosiect newydd – 'Prosiect Perthnasoedd mewn Dirwasgiad'. Mae hwn yn brosiect cyffrous sydd â'r bwriad o helpu menywod ifanc sydd o dan bwysau ariannol, neu mewn perygl o fod mewn sefyllfa o'r fath, ac sy'n wynebu perthnasoedd anodd a/neu gamdriniol.

Mae croeso i bobl ifanc a gweithwyr proffesiynol o ardal Wrecsam ymuno â ni. Darperir cinio bwffe ysgafn.


Compass yn Ail-lansio'r Grwp Rhieni Ifanc

Bydd y Grwp Rhieni Ifanc yn ailddechrau eto o ddydd Mawrth 14eg Medi 2010 ymlaen. Os oes gennych chi blant cyn oed ysgol ac yn awyddus i ddod i'r grwp, dewch draw bob dydd Mawrth rhwng 1pm a 3pm. Bydd y prynhawn yn cynnwys gweithgareddau hwyliog, amser stori a byrbrydau.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sharon Wright ar 01978 315130. Edrychwn ymlaen at eich gweld.


Swyddfa Ranbarthol Gogledd Cymru Barnardo's yn symud i Wrecsam – 1af Mai 2010

O 1af Mai 2010 ymlaen, bydd swyddfa a staff Gogledd Cymru Barnardo's yn symud o Fae Colwyn i Bartneriaeth Compass yn Wrecsam. Nid yw hyn yn effeithio ar y gwasanaethau a ddarperir yn Compass, ac mae'n golygu y bydd unrhyw ymholiadau a wnaed i swyddfa Bae Colwyn yn cael eu hailgyfeirio i Bartneriaeth Compass.


Pacio Bagiau yn Sainsbury's Wrecsam – 3ydd Ebrill 2010

Bu Staff a Gwirfoddolwyr o Bartneriaeth CompassBarnardo's yn cefnogi diwrnod pacio bagiau elusennol y Maer yn siop Sainsbury's yn Wrecsam.


Gwasanaeth Gadael Gofal yn cael ei drosglwyddo i Awdurdod Lleol Wrecsam – 1af Ebrill 2010

Mae'r Gwasanaeth Gadael Gofal bellach yn cael ei ddarparu gan Awdurdod Lleol Wrecsam.